O NAMA

Tratinčica

BRINJE

Djelatnost dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje je ostvarivanje njege,odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi o djeci rane i predškolske dobi.

Predškolski odgoj u Brinju počinje 1980.godine kada je započela prva „mala škola“. Program se provodio u prostorijama osnovne škole.
1984.godine pokrenuta je ideja o gradnji dječjeg vrtića. Nosioc radova bio je dječji vrtić „Ciciban“Otočac u čijem će sastavu raditi i vrtić u Brinju.

15.04.1986.godine započela je s radom jedna mješovita dobna skupina djece od 3-6 godina.
01.01.1998.godine dječji vrtić u Brinju izdvaja se iz dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac i postaje samostalna ustanova predškolskog odgoja-dječji vrtić „Tratinčica“Brinje.

Vrtić ima 1900 m2, od toga 258 m2 unutarnjeg prostora. Ostali prostor svodi se na zelenu površinu.
Odgojno-obrazovni rad provodi se u dvije skupine:1 mješovita jaslička skupina(1-3 godine) i 1 mješovita vrtićka skupina (3 godine do škole).
Radno vrijeme vrtića je od 6,30.15,30 i prilagođeno je potrebama roditelja.
Naša vizija

Vrtić je mjesto za igru, život i cjeloviti razvoj individualnih potencijala djeteta u skladu s razvojnim potrebama i pravima djeteta.

Naša misija
Provoditi odgoj i obrazovanje te njegu i skrb za sigurnost djece rane i predškolske dobi temeljene na poštovanju svakog djeteta. Omogućiti svakom djetetu da se razvija u skladu sa svojim sposobnostima pritom vodeći računa o zadovoljavanju potreba svakog djeteta.

.
Ravnateljica: Ružica Perković

“Vrtić je mjesto za igru, život i mi smo tu da im uljepšamo odgoj !”