Zapisnik sa 1. sjednice Upravnog vijeća 18. srpnja 2022.